1. ,,O sansa pentru viitor”

Proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane 2007 – 2013 prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.3.Acces şi participare la formare profesională continuă

Titlul proiectului: „O ȘANSĂ PENTRU VIITOR” Contract : POSDRU/108/2.3/G/79238

Sindicatul Liber şi Independent Telecomunicaţii Bogdan Vodă Suceava în calitate de beneficiar şi Blocul Naţional Sindical Filiala Suceava în calitate de partener, implementează începând cu luna iulie 2011 proiectul de tip grant finanţat cu suma de 2.030.493,00 lei (fără TVA).

 • Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din FSE e în sumă de 1.930.186,65 lei
 • Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este în sumă de 59.696,49 lei
 • Contribuţia eligibilă a Beneficiarului este în sumă de 40.609,86 lei
 • TVA nedeductibil estimat în sumă de 83.808,00 lei
 • AMPOSDRU acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 1.989.883,14 lei (fără TVA) echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă

Obiectivul general:

Creşterea ocupabilităţii persoanelor din regiunea Nord-Est, aflate în piaţa muncii în vederea menţinerii acestora ocupate pentru o perioadă cât mai îndelungată prin integrarea acestora în cursuri de formare profesională de tip calificare.

Obiectivele specifice:

Furnizarea accesului angajaţilor la cursuri de formare profesională de tip calificare prin integrarea a 112  angajaţi din regiunea Nord-Est în cursuri de tip calificare.

Obiectivul vizează calificarea a 112 angajaţi pentru ocupaţia de agent commercial

Echipa de management este compusa din:

 1. MANAGER DE PROIECT – Nichifor Aleodor
 2. RESPONSABIL FINANCIAR – Icusca Radu
 3. CONSILIER JURIDIC – Ioniceanu Oana Elena
 4. RESPONSABIL RAPORTARE – procedura inlocuire
 5. OFITER PROIECT- Ciobanu Elena

Vezi aici sectiunea de Achizitii

2. „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”

Contract POCU/827/5/2/140601, Cod Smis 2014+: 140601

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

Beneficiarul proiectului: Comuna Dumbrăveni, str. Principală nr. 2179, tel: 0230.245.048, email: primariadumbravenisv@yahoo.com, www.comuna-dumbraveni.ro

Partener 1: Asociația ,,Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos”, Comuna Dumbrăveni, str. Principală nr. 2179, tel: 0751.103.020, email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com, www.galvaleasiretuluidejos.ro

Partener 2: Sindicatul Liber Independent Telecomunicații ,,Bogdan Vodă” Rădăuți-Suceava, Rădăuți, str. Piața Unirii nr. 47A, punct de lucru: loc. Bosanci, str. Ion Creangă, nr 38, tel: 0744.709.007, email: aleodor.nichifor@sindicatulbogdanvoda.ro , www.sindicatulbogdanvoda.ro

Locația de implementare a proiectului: comunele Dumbrăveni,Udești, Verești, Bosanci, Fântânele și Ipotești

 • Durata proiectului: 01.03.2021 – 29.12.2023
 • Valoarea totală a proiectului: 4.807.136,86 lei
 • Valoarea cofinanțării UE: 4.566.780,03 lei

Obiectivul general

Proiectului vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și creșterea calității vieții pentru 252 de persoane, din care 70 persoane cu dizabilități și 10 persoane de entie romă de pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos, județul Suceava, prin implementarea unui set integrat de activități, centrate pe dezvoltarea economică și socială a comunei. Din totalul de 252 de persoane care se regasesc in grupul tinta, distribuția persoanelor pe activitati este urmatoarea:

252 de persoane vor fi integrate in activitati de informare, consiliere si orientare profesionala din care:

 • 126 de persoane vor fi implicate in activitati de formare profesionala (vor participa la cursul de Competențe antreprenoriale (9 grupe, 14 participanți/grupa) persoane care vor fi certificate in urma absolvirii cursului de formare profesionala,
 • 252 vor beneficia de medierea muncii, asistenta, mentorat si consiliere antreprenoriala,
 • 63 de persoane vor beneficia de un loc de munca sau vor fi ocupati pe cont propriu.
 • 126 persoane vor fi integrate in activitati sociale din care 70 cu handicap locomotor, acestia beneficiind de activitati socio-medicale.

Responsabili implementare proiect:

 1. MANAGER DE PROIECT  – Cristina GHINDĂ
 2. COORDONATOR P1 – Raluca RĂILEANU
 3. COORDONATOR P2 – Aleodor NICHIFOR